STATUT CECHU

 

 

STATUT   CECHU  RZEMIOSŁ RÓZNYCH  W  ŁODZI

 

Tekst jednolity.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

§ 1

 

1.Cech Rzemiosł Różnych w Łodzi, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3, jest dobrowolną społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.

Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 06 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego /Dz.U. nr 100 poz. 1080/ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz.U. z 2001r. nr 6 poz. 56; nr 42, poz. 475; nr 100, poz. 1080/.

 

2.Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle /Dz.U. nr 17, poz. 92;  z 1997r. nr 121, poz. 769 i 770; z 2001r. nr 129, poz. 1445/, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „ustawą z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego Statutu.

 

                                                        

 

              § 2

 

1.Cech prowadzi działalność na terenie m. Łodzi i województwa łódzkiego w zakresie następujących rzemiosł:

fryzjerstwo, kosmetyka, manicure, pedicure.

2.Cech może przyjąć w poczet członków także rzemieślników o innych zawodach niż wymienione wyżej.

               § 3

 1.Cech nosi nazwę: CECH  RZEMIOSŁ RÓŻNYCH  w  ŁODZI.

 2.Siedzibą Cechu jest: lokal Nr 8/10/3U w Łodzi przy ul. Traugutta 8

 

  § 4

 

1.Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Łodzi na zasadzie dobrowolności.

 

II. ZADANIA CECHU:

                § 5

 

 1. Podstawowym celem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno –organizacyjno-kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
 2. Podstawowe cele działań Cech realizuje poprzez:

1/ utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,

2/ prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,

3/ współpraca z organizacjami politycznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno-politycznej członków,

4/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,

5/ prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania pokazów, konkursów fryzjerskich, a także prowadzenie teoretycznych i praktycznych kursów i szkoleń dla uczniów, czeladników i mistrzów,

6/ przedstawianie, właściwym terenowym organom administracji państwowej, wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań,

7/ badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych,

8/ udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,

9/ udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków,

10/ rozpatrywanie skarg na działalność członków,

11/ popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczania opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi,

12/ współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,

13/ organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,

14/ wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach prowadzonych przez członków cechu,

15/ zgłaszanie kandydatur przedstawicieli cechu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,

16/ organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,

17/ organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,

18/ delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne, oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,

19/ dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym rzemiośle opinii,

20/ prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,

21/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

    3. Cele statutowe Cech realizuje przez prowadzenie Ośrodka Szkolenia działającego w ramach struktury organizacyjnej.

 

 

 

IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

 

                                                            § 6

 

 1. Członkami Cechu mogą być osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r., o rzemiośle w zakresie określonym w § 2.
 2. Członkami Cechu mogą być również inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie spełniające warunków określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 3 /trzy/ lata.
 3. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego Statutu, zachowują swe uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w wypadkach określonych w tym Statucie.

         § 7

 

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle.

 

                                                                     § 8

 

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

 

§ 9

 1. Członkowie mają prawo do:

 

1/ korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu ,

2/ wybierania i wybieralności do organów Cechu,

3/ zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,

4/ wnoszenia odwołań do uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,

5/ obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

6/ wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zleć,

7/ uzyskiwanie informacji od organów Cechu na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach Sekcji Cechowych lub innych formach o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

 

       2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

 

1/ został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego,

2/ został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,

3/ zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 24 ust. 3 Statutu,

4/ nie posiada kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle.

                                                                    

                                                                § 10

 

 1. Członkowie Cechu obowiązani są:

 

            1/ przestrzegać prawa, etyki i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,

2/ stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,

3/ regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

4/ poddawać kontroli działalność nowego zakładu w zakresie postrzegania zasad etyki zawodowej rzetelnego wykonywania rzemiosła,

5/ podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,

6/ rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać

.

                                                            § 11

                                                    

 

 1. Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.

 

 

§ 12

 1. Członkostwo Cechu ustaje na skutek:

 

1/ wystąpienia,

2/ wykreślenia,

3/ wykluczenia,

4/ śmierci.                             

                                                         § 13

 

 1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
 2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

 

§ 14

 

 1. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez Niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

 

§ 15

 

 1. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

 

§ 16

 

 1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 43 Statutu.
 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie adresem w sposób określony w § 24 ust. 1 Statutu.
 6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

 

§ 17

 

 1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową organizacji, której Cech jest członkiem. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd Cechu do ustalenia wysokości składki cechowej w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstaw ustalenia składki oraz terminów jej płatności.
 2. Nieuregulowane składki w ciągu 3 miesięcy podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

 

§ 18

 

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

„Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Zarządu” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla dobra Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.

      2. Osoby posiadające tytuły honorowe maja prawo brać udział w Walnych

     Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń 

      socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

IV. ORGANY  CECHU.

                                                            § 19

 

 1. Organami Cechu są:

 

A/ Walne Zgromadzenie Członków,

B/ Zarząd,

C/ Komisja Rewizyjna,

D/ Sąd Cechowy.

       2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 litery B/, C/ i D/.

       3. Osoba pełniąca funkcje w organach statutowychma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

 

      4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 lit. B/, C/ I D/ dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W przypadku gdy na Starszego Cechu oraz organów wymienionych w ust. 1 lit. B/, C/ i D/ ilość kandydatów jest równa ilości miejsc mandatowych wybory mogą być dokonane w głosowaniu jawnym za zgodą 2/3 liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

 

      5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

      6. Za udział w posiedzeniach Komisji i Zarządu Cechu członkowie nie

         otrzymują wynagrodzenia.

 

 

 

           § 20

 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 

§ 21

 

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 

1/ uchwalenie Statutu i jego zmian,

2/ wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,

3/ określenie wysokości składek cechowych oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników z uwzględnieniem postanowień § 17 ust. 1 Statutu

4/ uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

5/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,

6/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążania nieruchomości,

7/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,

8/ upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

10/ nadawanie godności Honorowego Starszego Cechu lub Honorowego Członka Zarządu,

11/ rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

12/ wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,

13/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.

 

                                            

                                                           § 22

 

1.Odwołania członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

 

§ 23

 

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej 1 raz w roku. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

 

1/ Komisji Rewizyjnej,

2/ 1/3 ogólnej liczby członków Cechu.

 

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby Członków Cechu.

 

§ 24

 

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. W walnym Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszone osoby.
 3. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informacje o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:

 

1/ zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2/ sprawozdania Zarządu,

3/ projektów podstawowych uchwał,

4/ protokółu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 

 1. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłużenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

 

§ 25

 

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

 

§ 26

 

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków Cechu.
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia, z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności 2/3 głosów.

Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.

                         

 

                                                   § 27

 

1.Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

 

2.Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

               

             B. ZARZĄD  CECHU.

 

                                                               § 28

 

 1. Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

                                                       

                                                                     § 29

 

 1. Zarząd składa się z 5 – 7 osób, w tym ze Starszego Cechu, 1 Podstarszego, Sekretarza, Skarbnika oraz co najmniej 1 członka.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 1 – 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 1 Podstarszego, Sekretarzai Skarbnika.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata /do 4 lat/.
 5. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo do zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom.
 6. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa w Cechu.
 7. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 26 ust. 4 Statutu.

 

§ 30

 

 1. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście.
 2. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

 

§ 31

 

 1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

 

§ 32

 

 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 

1/ reprezentowania interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

2/ gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21 Statutu,

3/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te Zgromadzenia,

4/ powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

5/ powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Cechu oraz ustalanie zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia,

6/ rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,

7/ ustalanie zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzeń dla pracowników Biura Cechu,

8/ przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,                 

9/ ustalanie opłat za świadczenia Cechu,

10/ nadawanie godności Honorowego członka Cechu osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.

 

                                                          § 33

 

 1. Posiedzenie Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenia Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

           § 34

 

 1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy lub Podstarszy.
 2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura z głosem doradczym.

§ 35

 

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykła większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego Komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

C.      KOMISJA  REWIZYJNA.

 

                                                          § 36

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sadu Cechowego.  
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
 3. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a pozostałych członków Komisji Rewizyjnej razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1.
 4. Członkowie wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 37

 

  1.   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

1/ badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu – Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzane w każdym czasie,

2/ badanie rocznych sprawozdań finansowych /bilansów/ oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3/składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

         4/ przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie

             absolutorium Zarządowi,

         5/ wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia

              nieprawidłowości.

 1. Szczegółowo zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjną.

 

 

§ 38

 

   1. Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

 

                                                                     § 39

 

 1.   1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
 2.   2.Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a pozostałych członków Sądu Cechowego razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1
 3. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 40

 

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 41

 

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

1/ upomnienie,

2/ naganę,

3/ pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,

4/ pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

5/ wykluczenie.

 1. W przypadku rozpatrywania spraw członka Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób     korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

                                                                   § 42

 

 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
 3. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

            1/ popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub zinnych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu,

            2/ umyślne działanie na szkodę Cechu,

3/uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków  członkowskich,

4/naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

 

                                                        § 43

 

 1. Od orzeczenia Sadu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego Sądu Odwoławczego , działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia, z wyjątkiem wykluczenia.
 2. Orzeczenia rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

 

§ 44

 

 1. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

 

§ 45

 

 1. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa Walne Zgromadzenie.

 

§ 46

 

 1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
 2. W Cechu działać może Klub Fryzjerstwa Artystycznego na prawach sekcji zawodowej.
 3. Powoływanie sekcji, a także Klubu Fryzjerstwa Artystycznego należy do właściwości Zarządu Cechu.
 4. Pierwsze zebranie sekcji i Klubu Fryzjerstwa Artystycznego zwołuje Zarząd Cechu.
 5. Do zadań sekcji należy:

1/ oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,

2/ prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

3/ wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodu,

4/ otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,

5/ aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.

6. Zadaniem Klubu Fryzjerstwa Artystycznego jest organizowanie i branie udziału w pokazach fryzjerskich, zgrupowaniach, konkursach klubowych ogólnopolskich i międzynarodowych i wszelkiego rodzaju szkolenia uczniów, czeladników i mistrzów.

7. Szczegółowe zadania i tryb pracy Klubu Fryzjerstwa Artystycznego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Cechu.

8. Ewentualne wydatki sekcji i Klubu Fryzjerstwa Artystycznego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Cechu.

9. Kluby Fryzjerstwa Artystycznego nie mająprawa do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

 

 

 § 47

 

 1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność członków, Zarząd Cechu może powołać Komisje Kontroli Społecznej oraz Komisje ds. Skarg i Wniosków.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
 3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.

 

§ 48

 

 1. Do zadań Komisji ds. Skarg i Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

 

§ 49

 

 1. Tryb pracy i szczegółowe zadanie Komisji określa Zarząd Cechu.

 

 

VII.  ZASADY  GOSPODARKI  FINANSOWEJ  CECHU.

 

                                                                     § 50

 

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie.

§ 51

 

 1. Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej organizacji, której Cech jest członkiem na zasadach uzgodnionych.

 

 

VIII.  BIURO  CECHU.   

                                                                 § 52

 

 1. Dyrektor Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowując materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
 2. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku, gdy wykonanie uchwały lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa lub działanie na szkodę Cechu,

Dyrektor Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął , o jej zmianę lub uchylenie.

 

 1. Dyrektor Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Dyrektor Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 53

 

 1. Dyrektorem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 – letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Dyrektora Biura Cechu od warunku posiadania 3 – letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 54

 

 1. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor Biura Cechu.

 

IX.  REPREZENTACJA   CECHU.

 

§ 55

 

 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz Dyrektora Biura w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 56

 

 1.  Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez Dyrektora Biura pracownikiem Biura Cechu
 2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

        

X.  POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE.

 

                                                                    §   57

 

 

 Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

 1. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

 2. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.

 3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 4. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu opis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

XI.   LIKWIDACJA  CECHU.

 

§ 58

 

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały WalnegoZgromadzenia, powziętej większością głosów.

 

 

Tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu w dniu ..................   uchwałą nr …………… Prot. Wal. Zgrom. Nr ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo