AKTUALNOŚCI

 

 

 

Drodzy uczniowie, rodzice !

 

Informujemy, iż w celu spisania umowy w celu przygotowania zawodowego należy dostarczyć do biura Cechu następujące  oryginały dokumenty :

* świadectwo  ukończenia szkoły ( może być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę )

* orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań  do nauki zawodu ( wystawione na pracodawcę a nie na szkołę )

*  jeśli uczeń nie ma 15 lat i w danym roku kalendarzowym ich nie ukończy należy przedstawić opinię z poradni pedagodoiczno - psychologicznej

W celu spisania umowy należy umówić się na termin telefonicznie z biurem Cechu

 

ZAPRASZAMY

 

 

Script logo